We noticed you are coming from US. Would you like to continue shopping at Abposters.com?
Akce týdne: FANTASY & SCI-FI sleva -40 %

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.posters.cz (dále jen “internetový obchod”).

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost EUROPOSTERS, s. r. o. se sídlem Hlavní 4, 252 07 Štěchovice, ČR, IČO: 05040418 DIČ: CZ05040418, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257386.

Kontaktní e-mail provozovatele je info@posters.cz

Místem plnění ze všech smluvních vztahů je Hlavní 4, 252 07 Štěchovice, nebo Žďár nad Metují 139, 549 55 a v případě osobních odběrů odběrná místa prodávajícího uvedená na www.posters.cz určená kupujícím v objednávce.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2. Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Kupujícím nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele.

3. Uzavření kupní smlouvy

Prezentace zboží na internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu odeslaná (popř. prostřednictvím telefonu / e-mailu učiněná) objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

Prodávající zajistí, aby kupující vzal při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li objednávka ze strany kupujícího potvrzována on-line platbou předem, musí být označena snadno čitelným tlačítkem s odpovídající jednoznačnou formulací. V případě platby na dobírku je objednávka kupujícím potvrzována akcí s odpovídající jednoznačnou formulací, přičemž k zaplacení objednávky se kupující zavazuje v okamžiku platby při převzetí zboží.

Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně obdržení objednávky prostřednictvím e-mailu (Informace o objednávce). Toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Za akceptaci návrhu se považuje výslovné potvrzení e-mailem (Potvrzení objednávky) prodávajícím.

Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoliv sankcí až do okamžiku akceptace návrhu kupní smlouvy (Potvrzení objednávky e-mailem) prodávajícím. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. Měnit objednávku a opravovat chyby lze pouze do okamžiku akceptace návrhu kupní smlouvy prodávajícím.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamace a vrácení, Ochrana soukromí a Platba a doprava, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, poštou na adresu:

EUROPOSTERS, s.r.o.
Žďár nad Metují 139
549 55
Česká republika

nebo na e-mail: info@posters.cz. Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

Bližší informace jsou popsány na stránce Reklamace a vrácení.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu peníze vráceny bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a po obdržení vráceného zboží prodávajícím (nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět).

Zboží musí spotřebitel zaslat zpět na adresu prodávajícího, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující vrátí všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).

Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud to je možné a pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Spotřebiteli tím nevzniknou další náklady.

Spotřebitel nemůže v odstoupit od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, např. tisk fotografií a obrazů na míru, rámování apod.

 4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal,

 6. o dodávce novin, periodik nebo časopisů

 7. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

5. Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy

V případě kupujícího, který není spotřebitelem (podnikatel), není možné od smlouvy odstoupit.

6. Doprava

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny jsou blíže popsány na stránce “Platba a doprava”.

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání objednávky překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a tento zaslat bez zbytečného odkladu e-mailem nebo poštou prodávajícímu.

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

7. Platební podmínky

Konkrétní akceptované způsoby a platby a podmínky způsobů platby jsou blíže popsány na stránce “Platba a doprava”.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen, při platbě v hotovosti, vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vrácení peněz

Odstoupí-li kupující od uzavřené smlouvy nebo budou-li kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

8. Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Barevné provedení fotografií a obrazů se může na monitoru kupujícího lišit od výsledných tiskových barev na dodaném zboží. Barevná odchylka odstínu barev proto není vadou zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9. Záruka za jakost a reklamace

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží a kupující, který není spotřebitelem (podnikatel) v době 6 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. věci prodávané za nižší cenu s vadou, pro kterou byla nižší cena ujednána

 2. opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

 3. vady u použité věci, která odpovídá míře používání nebo opotřebení

Práva z vadného plnění a reklamace se uplatňují u prodávajícího na adrese:

EUROPOSTERS, s.r.o.
Žďár nad Metují 139
549 55
Česká republika

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Reklamaci včetně odstranění vad vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od podání reklamace.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

10. Řešení vad a reklamací

Má-li zboží vady dle čl. 8 nebo dojde-li k uplatnění záruky za jakost ve stanovených lhůtách dle čl. 9 může kupující:

 1. požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy;

 2. je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit;

 3. neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.

11. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad.

Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

Původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za kterou prodávající zboží nabízel. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně jako např. slevové kódy). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu.

12. Slevy a slevové poukazy

Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva má pravidla pro užití.

V případě, že sleva nebo slevový poukaz bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového poukazu, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového poukazu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či poukazu.

Zejména se jedná o případy kdy:

 1. slevový poukaz je použit na jiné zboží, než pro které byl určen;

 2. slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;

 3. slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;

 4. slevový poukaz již byl dříve použit.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na stránku internetového obchodu, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak.

V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy, má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové poukazy odmítnout.

V případě, že je hodnota dárkového poukazu či slevového poukazu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

13. Zákaznická hodnocení

Prodávající si vyhrazuje právo zveřejnit zákaznická hodnocení, které kupující dobrovolně poskytne. Zveřejněná zákaznická hodnocení pochází od kupujících, kteří zboží skutečně zakoupili.

Prodávající umožnuje vkládání hodnocení pouze v návaznosti na zakoupené zboží, čímž ověřuje pravost spotřebitelských recenzí. Prodávající si vyhrazuje právo zveřejnit prioritně taková hodnocení, která nevyžadují případné další řešení ze strany zákaznické podpory a která mají slovní hodnocení.

Rating celkové spokojenosti je stanoven ze všech přijatých zákaznických hodnocení, přičemž žádná hodnocení nejsou odstraňována ze strany prodávajícího.

14. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

Více informací naleznete v sekci Ochrana soukromí.

15. Závěrečné ujednání

Objednávka kupujícího je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence  a její stav je přístupný kupujícímu.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2023 a ruší předchozí znění OP včetně jejích součástí.

 

Obchodní podmínky v PDF ke stažení zde.Posters.czTvořím svůj svět

S Posters.cz jsme na trhu již od roku 1999 a postupně jsme se stali jedním z největších prodejců plakátů, obrazů a licencovaných merchandise dárků v Česku i v celé Evropě. Máme skladem ohromnou nabídku filmových, herních či sportovních plakátů všech velikostí i plný sklad originálních dárků pro zaryté fanoušky Star Wars, Harryho Pottera, komiksů či celé rodiny Warner Bros. Hrnky, figurky, puzzle i oblečení jsou totiž tím nejlepším dárkem pro všechny bez rozdílu věku či zájmů. Jestli jsi ale fanda spíš interiérového designu, tak i pak jsi tu správně! Máme vlastní tiskárny a tak fototapety, ilustrace, fotografie či umělecké reprodukce tiskneme jak na běžícím páse a dennodenně posíláme do více než 25 zemí.


© 1999–2024 Europosters, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Top