We noticed you are coming from US. Would you like to continue shopping on Abposters.com?
Objevte nejvýhodnější akce pro tento týden: UMĚLECKÉ FOTOGRAFIE sleva -15 % ×

Ochrana soukromí

Zásady ochrany osobních údajů Posters.cz

Vlastník a kontrolor dat

Europosters, s.r.o.,
Hlavní 4,
Štěchovice, 252 07 (Česká republika)

Kontaktní e-mail: privacy@europosters.eu

Typy shromážděných údajů

Mezi typy osobních údajů, které tento internetový obchod (dále jen "e-shop") shromažďuje sám nebo prostřednictvím třetích stran, jsou: cookies, data využití, e-mailová adresa, jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, PSČ, město, země, popřípadě název společnosti a DIČ. Kompletní podrobnosti o každém druhu shromažďovaných osobních údajů jsou uvedeny ve vyhrazených částech těchto zásad ochrany soukromí nebo konkrétními vysvětlujícími texty zobrazenými před sběrem dat. Osobní údaje mohou být volně poskytovány uživatelem nebo, v případě dat použití, automaticky shromažďovány při použití tohoto e-shopu. Pokud není uvedeno jinak, všechna data požadovaná tímto e-shopem jsou povinná a neposkytnutí těchto údajů může znemožnit, aby tento e-shop poskytoval své služby. V případech, kdy tento e-shop výslovně uvádí, že některé údaje nejsou povinné, uživatelé mohou tyto údaje nevyplňovat bez následků na dostupnost nebo fungování služby. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které osobní údaje jsou povinné, se mohou obrátit na vlastníka. Jakékoliv použití souborů cookies - nebo jiných měřících nástrojů - tímto e-shopem nebo vlastníkem služeb třetích stran používaných tímto e-shopem slouží k poskytování služby požadované uživatelem kromě jakýchkoliv dalších účelů popsaných v tomto dokumentu a v zásadách cookie, pokud jsou k dispozici. Uživatelé zodpovídají za získání, zveřejnění nebo sdílení osobních údajů třetích stran prostřednictvím tohoto e-shopu a potvrzení souhlasu třetí strany s poskytnutím těchto údajů vlastníkovi.

Režim a místo zpracování dat

Zdroje osobních údajů

• přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

Způsoby zpracování

Vlastník provede příslušná bezpečnostní opatření k zabránění neoprávněnému přístupu, odhalení, změnám nebo neoprávněnému zničení osobních dat. Zpracování dat se provádí pomocí počítačů a / nebo nástrojů podporujících IT, a to podle organizačních postupů a režimů, které se přímo vztahují k uvedeným účelům. Vedle vlastníka mohou být data zpřístupněna určitým typům odpovědných osob, které se podílejí na provozování této aplikace (administrace, prodej, marketing, právní, systémová správa) nebo externím stranám (např. poskytovatelé a provozovatelé poštovních služeb, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury) jmenované v případě potřeby jako zpracovatelé dat od vlastníka. Aktualizovaný seznam těchto stran může být kdykoli požádán od vlastníka.

Právní základ zpracování

Vlastník může zpracovávat osobní údaje týkající se uživatelů, pokud platí jedna z následujících možností: 1. Uživatelé souhlasili s jedním nebo více konkrétními účely. Poznámka: Podle některých právních předpisů může vlastník zpracovávat osobní údaje, dokud uživatel nevznese námitky proti takovému zpracování ("opt-out"), aniž by musel spoléhat na souhlas nebo jiné právní základy. To se však nevztahuje na to, kdykoli zpracování osobních údajů podléhá evropskému právu na ochranu údajů. 2. Poskytování dat je nezbytné pro plnění smlouvy s uživatelem a / nebo jeho předsmluvních závazků. 3. Zpracování je nezbytné pro splnění zákonného závazku, jemuž je vlastník povinen. 4. Zpracování souvisí s úkolem, který je vykonáván ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené majiteli. 5. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje vlastník nebo třetí strana. V každém případě si vlastník ochotně vyjasní konkrétní právní základ, který se týká zpracování, a zejména to, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem na uzavření smlouvy.

Místo

Data jsou zpracována v provozních kancelářích vlastníka a na všech dalších místech, kde se nacházejí osoby podílející se na zpracování. V závislosti na poloze uživatele mohou přenosy dat přenášet uživatelská data do jiné země, než je jejich vlastní. Chce-li se uživatelé dozvědět více o místě zpracování takových přenesených dat, mohou si prohlédnout sekci obsahující podrobnosti o zpracování osobních údajů. Pokud jsou použitelné širší normy ochrany, mají uživatelé právo dozvědět se o právním základu datových přenosů do země mimo Evropskou unii nebo do jakékoliv mezinárodní organizace řízené mezinárodním veřejným právem nebo založené dvěma nebo více zeměmi, jako je OSN , a o bezpečnostních opatřeních přijatých vlastníkem k ochraně jejich dat. Pokud se takový převod uskuteční, uživatelé mohou zjistit více tím, že zkontrolují příslušné oddíly tohoto dokumentu nebo se obrátí na vlastníka s informacemi uvedenými v sekci kontaktů.

Doba uchovávaní osobních údajů

Osobní údaje se zpracovávají a uchovávají tak dlouho, jak to vyžaduje jejich účel. Proto:

- V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách nebo příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

- Osobní údaje shromážděné pro účely oprávněných zájmů vlastníka (např. obchodní sdělení) se uchovávají, dokud je to nezbytné pro splnění těchto účelů. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování údajů uživatele za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté vlastník požádá o udělení nového souhlasu.

Uživatelé mohou najít konkrétní informace o oprávněných zájmech, které sleduje vlastník, v příslušných částech tohoto dokumentu nebo kontaktováním vlastníka. Vlastník může mít možnost uchovávat si osobní údaje po delší dobu, kdykoli uživatel souhlasil s tímto zpracováním, pokud takový souhlas není zrušen. Vlastník může být dále povinen uchovávat osobní údaje po delší dobu, kdykoli je to nutné k výkonu zákonné povinnosti nebo na základě příkazu orgánu. Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Právo na přístup, právo na vymazání, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů proto nelze po uplynutí doby uchovávání vymáhat.

Účel zpracování

Údaje o uživateli jsou shromažďovány tak, aby umožňovaly vlastníkovi poskytovat své služby i pro následující účely: Analytics, kontaktování uživatele, registrace a ověřování a interakci s externími sociálními sítěmi a platformami. Uživatelé mohou najít další podrobné informace o takových způsobech zpracování a o konkrétních osobních údajích použitých pro každý účel v příslušných částech tohoto dokumentu.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a využívají následující služby:

Analytics

Služby obsažené v této kapitole umožňují vlastníkovi sledovat a analyzovat provoz na webu a lze je použít ke sledování chování uživatele. Google Analytics (Google Inc.) Služba Google Analytics je služba analýzy webu poskytovaná společností Google Inc. ("Google"). Společnost Google používá shromážděná data ke sledování a prozkoumání používání tohoto e-shopu, k přípravě zpráv o jejich aktivitách a ke sdílení s dalšími službami Google. Společnost Google může využívat shromážděná data k tomu, aby kontextualizovala a personalizovala reklamy své vlastní reklamní sítě. Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití. Zásady ochrany osobních údajů Google.

Interakce s externími sociálními sítěmi a platformami

Tento typ služeb umožňuje interakci se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami přímo ze stránek této aplikace. Interakce a informace získané touto aplikací vždy podléhají nastavení ochrany soukromí uživatele pro každou sociální síť. Tento typ služby může stále shromažďovat data o provozu pro stránky, na kterých je služba nainstalována, i když je uživatel nepoužívá. Facebook jako tlačítka a sociální widgety (Facebook, Inc.) Tlačítko Facebook Like a sociální widgety jsou služby, které umožňují interakci se sociální sítí Facebooku poskytovanou společností Facebook, Inc. Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití. Zásady ochrany osobních údajů Facebook.

Registrace a ověřování

Registrováním nebo ověřením uživatelé umožňují, aby tato aplikace identifikovala a poskytla jim přístup k vyhrazeným službám. V závislosti na tom, co je popsáno níže, mohou třetí strany poskytovat služby registrace a ověřování. V tomto případě bude tato aplikace mít přístup k některým datům uloženým těmito službami třetích stran za účelem registrace nebo identifikace. Přímá registrace Uživatel se registruje vyplněním registračního formuláře a poskytnutím osobních údajů přímo v tomto e-shopu. Vybrané osobní údaje: e-mailová adresa, jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, PSČ, město, země, popřípadě název společnosti a DIČ.

Hodnotící web stránky

Uživatelé mohou podat recenzi pouze v případě, že souhlasí se zasláním e-mailu a osobních údajů hodnotící společnosti - společnosti Heureka. Mohou se rozhodnout v posledním kroku své objednávky. Další informace o zásadách ochrany soukromí společnosti Heureka.

Dodávací společnosti

Osobní údaje uživatelů jsou také nutné zasílat do doručovacích společností, které se postarají o doručení objednávky uživatelům. Uživatelé mohou rozhodnout, která doručovatelská společnost dodá jejich nákup.

Seznam doručovacích společností:

DPD
Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.
Modletice 135
IČ: 61329266
225 373 373, info@dpd.cz

Česká Pošta
Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4,
225 99 Praha 1
954 301 111, www.ceskaposta.cz

Sklad POSTERS.CZ v Mrači u Benešova,
Mrač 270, 257 21 Mrač
www.posters.cz

Zprostředkovatelé plateb

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Platba Twisto

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

Práva uživatelů

Uživatelé mohou uplatňovat určitá práva týkající se dat zpracovávaných vlastníkem. Uživatelé, kteří mají nárok na širší normy ochrany, mohou uplatňovat některá z níže uvedených práv. Ve všech ostatních případech mohou uživatelé požádat vlastníka, aby zjistil, která práva se na ně vztahují. Uživatelé mají zejména právo provádět následující: 1. Uživatelé mají právo odvolat souhlas, pokud dříve dali svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů. 2. Uživatelé mají právo vznést námitky proti zpracování jejich údajů, pokud se zpracování provádí na jiném právním základě než je souhlas. Další podrobnosti jsou uvedeny v následující části. 3. Uživatel má právo zjistit, zda data zpracovává vlastník, získávat informace o některých aspektech zpracování a získávat kopii zpracovávaných dat. 4. Uživatelé mají právo ověřit přesnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu. 5. Uživatel má za určitých okolností právo omezit zpracování svých dat. V tomto případě vlastník nebude zpracovávat své údaje za jiným účelem. 6. Uživatel má za určitých okolností právo být zapomenut tak, že vyplní příslušný formulář nebo kontaktuje vlastníka. 7. Uživatelé mají právo přijímat své údaje v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a pokud je to technicky možné, nechat je předat jinému kontrolorovi bez překážek. Toto ustanovení je použitelné za předpokladu, že data jsou zpracovávána automatizovaně a že zpracování je založeno na souhlasu uživatele na základě smlouvy, kterou je uživatel součástí nebo na základě předsmluvních závazků. 8. Uživatel má právo podat stížnost nebo žalobu u příslušného orgánu pro ochranu údajů.

Podrobnosti o oprávnění k podání námitek ke zpracování

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci svěřené vlastníkovi nebo za účelem oprávněných zájmů vlastněné vlastníkem, mohou uživatelé k takovému zpracování vznést námitky tím, že poskytnou důvod týkající se jejich konkrétní situace a zdůvodní námitku. Uživatelé však musí vědět, že pokud budou jejich osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, mohou k tomuto zpracování kdykoliv podat námitky, aniž by poskytly jakékoliv odůvodnění. Chcete-li zjistit, zda vlastník zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, mohou se uživatelé obrátit na příslušné oddíly tohoto dokumentu.

Jak uplatnit tato práva

Jakékoliv žádosti o uplatnění uživatelských práv mohou být směřovány na vlastníka prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Tyto žádosti mohou být uplatněny bezplatně a majitel by je měl co nejdříve a vždy do jednoho měsíce vyřídit.

Použitelnost širších standardů ochrany

Zatímco většina ustanovení tohoto dokumentu se týká všech uživatelů, některá ustanovení se výslovně vztahují pouze tehdy, pokud zpracování osobních údajů podléhá širším normám ochrany. Takové širší normy ochrany se použijí, pokud zpracování: - je prováděna vlastníkem se sídlem v rámci EU; - se týká osobních údajů uživatelů, kteří jsou v EU a která souvisí s nabízením placeného nebo neplaceného zboží nebo služeb takovým uživatelům; - se týká osobních údajů uživatelů, kteří jsou v EU, a umožňuje vlastníkovi sledovat chování uživatelů v EU.

Cookie zásady

Tento e-shop používá soubory cookies. Soubory cookie se skládají z částí kódu nainstalovaných v prohlížeči, které pomáhají vlastníkovi při poskytování služby podle popsaných účelů. Některé z účelů, pro které jsou soubory cookie nainstalovány, mohou také vyžadovat souhlas uživatele. Pokud je instalace souborů cookie založena na souhlasu, může být tento souhlas svobodně stažen kdykoliv podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.

Technické soubory cookie, které slouží k agregovaným statistickým účelům

Činnost nezbytně nutná pro fungování služby

Tato aplikace používá cookies k uložení relace uživatele a k provádění dalších činností, které jsou nezbytně nutné pro provoz tohoto e-shopu, například v souvislosti s distribucí provozu.

Činnost týkající se uložení preferencí, optimalizace a statistik

Tato aplikace používá soubory cookie k uložení předvoleb prohlížení a optimalizaci uživatelského použití při prohlížení. Mezi těmito soubory cookie jsou například ty, které se používají pro nastavení jazykových a měnových preferencí nebo pro správu statistik prvních stran, které přímo používá vlastník stránek.

Jiné typy souborů cookie nebo třetích stran, které instalují soubory cookie

Některé z níže uvedených služeb shromažďují statistiky v anonymní a agregované podobě a nemusí vyžadovat souhlas uživatele nebo mohou být spravovány přímo vlastníkem - v závislosti na tom, jak jsou popsány - bez pomoci třetích stran. Pokud jsou některé služby třetích stran uvedeny mezi níže uvedenými nástroji, lze je použít ke sledování uživatelských zvyklostí při procházení - kromě zde uvedených informací a bez znalostí vlastníka. Podrobné informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů uvedených služeb.

Analytics

Služby obsažené v této kapitole umožňují vlastníkovi sledovat a analyzovat provoz na webu a lze je použít ke sledování chování uživatele. Google Analytics (Google Inc.) Služba Google Analytics je služba analýzy webu poskytovaná společností Google Inc. ("Google"). Společnost Google používá shromážděná data ke sledování a prozkoumání používání této aplikace, k přípravě zpráv o jejích aktivitách a ke sdílení s dalšími službami Google. Společnost Google může využívat shromážděná data k tomu, aby kontextualizovala a personalizovala reklamy své vlastní reklamní sítě.

Interakce s externími sociálními sítěmi a platformami

Tento typ služeb umožňuje interakci se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami přímo ze stránek tohoto e-shopu. Interakce a informace získané tímto e-shopem vždy podléhají nastavení ochrany soukromí uživatele pro každou sociální síť. Tento typ služby může stále shromažďovat data o provozu pro stránky, na kterých je služba nainstalována, i když je uživatel nepoužívá. Facebook jako tlačítka a sociální widgety (Facebook, Inc.) Tlačítko Facebook Like a sociální widgety jsou služby, které umožňují interakci se sociální sítí Facebooku poskytovanou společností Facebook, Inc.

Jak poskytnout nebo odvolat souhlas s instalací souborů cookie

Kromě toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, uživatel může spravovat předvolby pro soubory cookie přímo z vlastního prohlížeče a zabránit například instalaci souborů cookie od třetích stran. Prostřednictvím předvoleb prohlížeče je také možné smazat soubory cookie, které byly v minulosti nainstalovány, včetně souborů cookie, které mohou ukládat původní souhlas s instalací souborů cookie tímto webem. Uživatelé mohou například najít informace o tom, jak spravovat soubory cookie v nejčastěji používaných prohlížečích na následujících adresách: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Microsoft Internet Explorer. Pokud jde o soubory cookie nainstalované třetími stranami, uživatelé mohou spravovat své preference a odvolat svůj souhlas kliknutím na příslušný odkaz pro odhlášení (pokud je k dispozici), a to pomocí prostředků uvedených v zásadách ochrany soukromí třetí strany nebo kontaktováním třetí strany . Bez ohledu na výše uvedené, vlastník informuje, že Uživatelé mohou dodržovat pokyny poskytnuté na následně propojených iniciativách EDAA (EU), Network Advertising Initiative (USA) a Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI ) nebo jiné podobné služby. Takové iniciativy umožňují uživatelům volbu svých preferencí sledování pro většinu reklamních nástrojů. Vlastník proto doporučuje, aby uživatel využíval tyto zdroje kromě informací uvedených v tomto dokumentu.

Vlastník a kontrolor dat

Europosters, s.r.o., Hlavní 4, Štěchovice (Česká republika)

Kontaktní email majitele: privacy@europosters.eu

Vzhledem k tomu, že instalace souborů cookie třetích stran a dalších sledovacích systémů prostřednictvím služeb používaných v rámci tohoto e-shopu nemůže být technicky řízená vlastníkem, jsou jakékoli konkrétní odkazy na soubory cookie a sledovací systémy instalované třetími stranami považovány za orientační. Za účelem získání úplných informací je žádán, aby se seznámil s zásadami ochrany osobních údajů pro příslušné služby třetích stran uvedené v tomto dokumentu. Vzhledem k objektivní složitosti v oblasti identifikace technologií založených na cookies je uživatelům doporučeno, aby se obrátili na vlastníka, pokud si přejí obdržet další informace o používání cookies touto aplikací.

Další informace o sběru a zpracování dat

Legální akce

Osobní údaje uživatele mohou být použity k právním účelům vlastníkem u soudu nebo ve fázích vedoucích k možným soudním jednáním vyplývajícím z nesprávného použití těchto zásad nebo souvisejících služeb. Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že vlastník může být požádán, aby odhalil osobní údaje na žádost orgánů veřejné moci.

Další informace o osobních údajích uživatele

Vedle informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů může tento e-shop poskytnout uživateli doplňkové a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů na vyžádání.

Systémové protokoly a údržba

Pro účely provozu a údržby může tento e-shop a veškeré služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s tímto e-shopem (systémové protokoly), a používat pro tento účel další osobní data (například adresu IP).

Informace neobsahující tyto zásady

Podrobnější informace týkající se shromažďování nebo zpracování osobních údajů mohou být kdykoli požádány od vlastníka. Viz kontaktní informace na začátku tohoto dokumentu.

Jak probíhají žádosti "Nesledovat"

Tento e-shop nepodporuje žádosti "Nesledovat". Chcete-li zjistit, zda některá ze služeb třetích stran používá ctnost požadavků "Nesledovat", přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Vlastník si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů tím, že upozorní své uživatele na této stránce a případně v rámci této žádosti a / nebo - pokud je to technicky a právně proveditelné - zasláním oznámení uživatelům prostřednictvím jakýchkoli kontaktních informací k dispozici vlastníka. Důrazně doporučujeme tuto stránku často kontrolovat s odkazem na datum poslední úpravy uvedenou v dolní části stránky. Pokud změny ovlivňují zpracovatelské činnosti prováděné na základě souhlasu uživatele, vlastník shromáždí nový souhlas od uživatele, je-li to požadováno.

Definice a právní odkazy

Osobní údaje (nebo data)

Veškeré informace, které přímo, nepřímo nebo v souvislosti s dalšími informacemi - včetně osobního identifikačního čísla - umožňují identifikaci nebo identifikaci fyzické osoby.

Údaje o použití

Informace shromážděné automaticky prostřednictvím tímto e-shopem (nebo služeb třetích stran použitých v tomto e-shopu), které mohou zahrnovat: adresy IP nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří tento e-shop používají, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas žádosti, způsob, jakým se odesílá požadavek na server, velikost souboru přijatého v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), země původu, funkce prohlížeče a operační systém používaný uživatelem, různé časové údaje na návštěvu (např. čas strávený na každé stránce v rámci aplikace) a podrobnosti o cestě sledované v rámci aplikace se zvláštním odkazem na posloupnost navštívené stránky a další parametry týkající se operačního systému zařízení a / nebo IT prostředí uživatele.

Uživatel

Jednotlivec používající tuto aplikaci, který, pokud není uvedeno jinak, se shoduje s údajovým subjektem.

Subjekt údajů

Fyzická osoba, na kterou se vztahují osobní údaje.

Datový procesor (nebo správce dat)

Fyzická nebo právnická osoba, veřejná moc, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem kontrolóra, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Řadič dat (nebo vlastník)

Fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který samostatně nebo společně s ostatními určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání této žádosti. Řadič dat, pokud není uvedeno jinak, je vlastníkem tohoto e-shopu.

Servis

Služba poskytovaná tímto e-shopem popsaná v relativních podmínkách (je-li k dispozici) a na tomto webu / e-shopu.

Evropská unie (nebo EU)

Není-li uvedeno jinak, všechny odkazy uvedené v tomto dokumentu na Evropskou unii zahrnují všechny stávající členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Cookies

Malá část dat uložená v zařízení uživatele.

Legální informace

Toto prohlášení o ochraně soukromí bylo vypracováno na základě ustanovení více právních předpisů, včetně čl. 13/14 nařízení (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation - Obecné nařízení o ochraně údajů). Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze tohoto e-shopu, není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak.

 

Poslední aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů byla provedena 6. ledna 2021.Decorate your life!

S Posters.cz jsme na trhu již od roku 1999 a postupně času jsme se stali jedním z největších prodejců plakátů, fototapet a obrazů na zeď. V současné době spolupracujeme s malíři, fotografy a grafickými designery z celé Evropy. V naší nabídce najdete nádherné obrazové reprodukce známých umělců, ale i představitelů současného umění, kteří ještě nebyli objeveni. Rádi vám vytiskneme i vlastní fotografie a na vaše přání zarámujeme do kvalitních rámů! Bytový design přímo milujeme, ale nezapomínáme ani na geeky a milovníky hudby, pro které neustále rozšiřujeme nabídku filmových a hudebních plakátů, hrnečků, figurek, triček a jiných licencovaných merchandise dárků.


© 1999 – 2020 Europosters, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Více informací Souhlasím ×
Top