We noticed you are coming from US. Would you like to continue shopping at Abposters.com?
-20 % na vybrané produkty na zeď ZÍSKAT SLEVOVÝ KÓD

Ochrana soukromí

Zásady ochrany osobních údajů Posters.cz

1. Vlastník a kontrolor dat

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost EUROPOSTERS, s. r. o., se sídlem Hlavní 4, Štěchovice, 252 07, IČO: 05040418, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257386, dále jen “správce”.

Pokud se s námi chcete spojit ohledně našeho zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na emailové adrese privacy@europosters.eu.

2. Typy shromážděných údajů

Mezi typy osobních údajů, které tento internetový obchod (dále jen "e-shop") shromažďuje sám nebo prostřednictvím třetích stran, jsou: cookies, data využití, e-mailová adresa, jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, PSČ, město, země, popřípadě název společnosti a DIČ. Kompletní podrobnosti o každém druhu shromažďovaných osobních údajů jsou uvedeny ve vyhrazených částech těchto zásad ochrany soukromí nebo konkrétními vysvětlujícími texty zobrazenými před sběrem dat.

Osobní údaje mohou být volně poskytovány uživatelem nebo, v případě dat použití, automaticky shromažďovány při použití tohoto e-shopu. Pokud není uvedeno jinak, všechna data požadovaná tímto e-shopem jsou povinná a neposkytnutí těchto údajů může znemožnit, aby tento e-shop poskytoval své služby. V případech, kdy tento e-shop výslovně uvádí, že některé údaje nejsou povinné, uživatelé mohou tyto údaje nevyplňovat bez následků na dostupnost nebo fungování služby. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které osobní údaje jsou povinné, se mohou obrátit na vlastníka.

Jakékoliv použití souborů cookies - nebo jiných měřících nástrojů - tímto e-shopem nebo vlastníkem služeb třetích stran používaných tímto e-shopem slouží k poskytování služby požadované uživatelem kromě jakýchkoliv dalších účelů popsaných v tomto dokumentu a v zásadách cookie, pokud jsou k dispozici. Uživatelé zodpovídají za získání, zveřejnění nebo sdílení osobních údajů třetích stran prostřednictvím tohoto e-shopu a potvrzení souhlasu třetí strany s poskytnutím těchto údajů vlastníkovi.

3. Režim a místo zpracování údajů

3.1. Způsoby zpracování

Vlastník provede příslušná bezpečnostní opatření k zabránění neoprávněnému přístupu, odhalení, změnám nebo neoprávněnému zničení osobních dat. Zpracování dat se provádí pomocí počítačů  nebo nástrojů podporujících IT, a to podle organizačních postupů a režimů, které se přímo vztahují k uvedeným účelům. Vedle vlastníka mohou být data zpřístupněna určitým typům odpovědných osob, které se podílejí na provozování této aplikace (administrace, prodej, marketing, právní, systémová správa) nebo externím stranám (např. poskytovatelé a provozovatelé poštovních služeb, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury) jmenované v případě potřeby jako zpracovatelé dat od vlastníka. Aktualizovaný seznam těchto stran může být kdykoli požádán od vlastníka.

3.2. Právní základ zpracování

Vlastník může zpracovávat osobní údaje týkající se uživatelů, pokud platí jedna z následujících možností:

 • Uživatelé souhlasili s jedním nebo více konkrétními účely. Poznámka: Podle některých právních předpisů může vlastník zpracovávat osobní údaje, dokud uživatel nevznese námitky proti takovému zpracování ("opt-out"), aniž by musel spoléhat na souhlas nebo jiné právní základy. To se však nevztahuje na to, kdykoli zpracování osobních údajů podléhá evropskému právu na ochranu údajů.

 • Poskytování dat je nezbytné pro plnění smlouvy s uživatelem a / nebo jeho předsmluvních závazků.

 • Zpracování je nezbytné pro splnění zákonného závazku, jemuž je vlastník povinen.

 • Zpracování souvisí s úkolem, který je vykonáván ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené majiteli.

 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje vlastník nebo třetí strana.

V každém případě si vlastník ochotně vyjasní konkrétní právní základ, který se týká zpracování, a zejména to, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem na uzavření smlouvy.

3.3. Místo

Data jsou zpracována v provozních kancelářích vlastníka a na všech dalších místech, kde se nacházejí osoby podílející se na zpracování.

V závislosti na poloze uživatele mohou přenosy dat přenášet uživatelská data do jiné země, než je jejich vlastní.

Pokud jsou použitelné širší normy ochrany, mají uživatelé právo dozvědět se o právním základu datových přenosů do země mimo Evropskou unii nebo do jakékoliv mezinárodní organizace řízené mezinárodním veřejným právem nebo založené dvěma nebo více zeměmi, jako je OSN, a o bezpečnostních opatřeních přijatých vlastníkem k ochraně jejich dat.

Pokud se takový převod uskuteční, uživatelé mohou zjistit více tím, že zkontrolují příslušné oddíly tohoto dokumentu nebo se obrátí na vlastníka s informacemi uvedenými v sekci kontaktů.

3.4. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje se zpracovávají a uchovávají tak dlouho, jak to vyžaduje jejich účel.

Proto:

 • V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách nebo příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 • Osobní údaje shromážděné pro účely oprávněných zájmů vlastníka (např. obchodní sdělení) se uchovávají, dokud je to nezbytné pro splnění těchto účelů. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování údajů uživatele za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté vlastník požádá o udělení nového souhlasu. Uživatelé mohou najít konkrétní informace o oprávněných zájmech, které sleduje vlastník, v příslušných částech tohoto dokumentu nebo kontaktováním vlastníka.

Vlastník může mít možnost uchovávat si osobní údaje po delší dobu, kdykoli uživatel souhlasil s tímto zpracováním, pokud takový souhlas není zrušen. Vlastník může být dále povinen uchovávat osobní údaje po delší dobu, kdykoli je to nutné k výkonu zákonné povinnosti nebo na základě příkazu orgánu.

Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Právo na přístup, právo na vymazání, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů proto nelze po uplynutí doby uchovávání vymáhat.

4. Účel zpracování

Údaje o uživateli jsou shromažďovány tak, aby vlastníkovi umožnily poskytovat své služby, plnit jeho zákonné povinnosti, reagovat na žádosti o vymáhání, chránit jeho práva a zájmy (nebo zájmy jeho uživatelů nebo třetích stran), detekovat jakoukoli škodlivou nebo podvodnou činnost, a dále: Analytics, kontaktování uživatele, registrace a autentizace, interakce s externími sociálními sítěmi a platformami, reklama, remarketing a cílení na chování uživatelů, správa značek, zobrazení obsahu z externích platforem, optimalizace a distribuce provozu, přístupy k třetím stranám, testování účtů, obsahu a funkcí obsahu (testování A / B).

Konkrétní informace o osobních údajích použitých pro jednotlivé účely naleznete v části „Podrobné informace o zpracování osobních údajů“.

5. Podrobné informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a využívají následující služby:

5.1. Přístup k účtům třetích stran

Tyto služby umožňují přístup k údajům z vašeho účtu služby třetí strany a umožňují s nimi interagovat.

Tyto služby se neaktivují automaticky, ale vyžadují povolení uživatele.

 

Přístup k účtu Facebook (Facebook, Inc.)

Tato služba umožňuje této webové stránce spojit se s účtem uživatele sociální sítě Facebook, poskytované společností Facebook, Inc.

Požadovaná oprávnění: O mně; aktivity; věkové rozmezí.

Více informací o zásadách soukromí.

 

Oprávnění Facebooku požadována tímto webem

Tento web může požadovat některá oprávnění Facebooku, která mu umožňují provádět akce s účtem uživatele na Facebooku a získávat z něj informace, včetně osobních údajů.

Tato služba umožňuje této webové stránce spojit se s účtem uživatele v sociální sítě Facebook poskytovanou společností Facebook Inc.

Další informace o následujících oprávněních naleznete v sekci Opravňující dokumenty a Zásady ochrany soukromí.

Požadovaná oprávnění jsou následující:

Základní informace: Ve výchozím nastavení jsou zahrnuta určitá uživatelská data, například id, jméno, fotka, pohlaví a národnost,  dále některá další propojení uživatele - například přátelé. Pokud uživatel zveřejnil více svých dat, budou k dispozici i další informace.

O mně: Poskytuje přístup k části profilu „Úvodní informace”.

Aktivity: Poskytuje přístup k seznamu aktivit uživatele.

Věkové rozmezí: Poskytuje přístup k věkovému rozmezí uživatele.

5.2. Reklamy

Tento typ služby umožňuje využití uživatelských údajů pro účely reklamní komunikace. Tato sdělení se zobrazují ve formě bannerů a jiných forem reklamy na tomto webu, založené na základě zájmů uživatelů.

To neznamená, že jsou pro tento účel použity všechny osobní údaje. Informace a podmínky použití jsou uvedeny níže.

Některé z níže uvedených služeb mohou používat trackery k identifikaci uživatelů nebo mohou používat techniku ​​retargetingu chování, tj. zobrazování reklam dle personifikovaných zájmů a chování uživatele, včetně těch, které byly zjištěny mimo tento web.

Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů příslušných služeb. Kromě jakékoli funkce odhlášení, kterou nabízí některá z níže uvedených služeb, se uživatelé mohou odhlásit návštěvou stránky opt-out.

Uživatelé se mohou také odhlásit z určitých reklamních funkcí prostřednictvím příslušných nastavení ve svém zařízení, jako je například nastavení reklamy v mobilním telefonu nebo obecně v nastavení reklam.


Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

Microsoft Advertising je reklamní služba provozována společností Microsoft Corporation.

Zpracovávané osobní údaje: Tracker; údaje o používání.

Více informací o zásadách soukromíJak se odhlásit.


Criteo (Criteo SA)

Criteo je reklamní služba provozována společností Criteo SA.

Zpracovávané osobní údaje: Tracker; údaje o používání.

Více informací o zásadách soukromí.

5.3. Analytika

Služby obsažené v této kapitole umožňují vlastníkovi sledovat a analyzovat provoz na webu a lze je použít ke sledování chování uživatele. Google Analytics (Google Inc.) Služba Google Analytics je služba analýzy webu poskytovaná společností Google Inc. ("Google").

Společnost Google používá shromážděná data ke sledování a prozkoumání používání tohoto e-shopu, k přípravě reportů o jejich aktivitách a ke sdílení s dalšími službami Google. Společnost Google může využívat shromážděná data k tomu, aby kontextualizovala a personalizovala reklamy své vlastní reklamní sítě.

Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o používání.

Více informací o zásadách soukromí.

 

Sledování konverzí Google Ads

“Google Ads conversion tracking” je analytická služba poskytovaná společností Google LLC nebo společností Google Ireland Limited, v závislosti na umístění, ze kterého je tento web zpřístupněn. Služba spojuje data z reklamní sítě Google Ads s akcemi prováděnými na tomto webu.

Zpracovávané osobní údaje: Tracker; údaje o používání.

Více informací o zásadách soukromí.

5.4. Kontaktování uživatelů

Mailing a newsletter této webové stránky

Registrací newletteru bude e-mailová adresa uživatele přidána do seznamu kontaktů, které budou přijímat e-maily obsahující komerční informace nebo informace propagační povahy týkající se tohoto webu. E-mailová adresa může být také přidána do tohoto seznamu v důsledku registrace na tomtu web nebo po dokončení nákupu.

Zpracovávané osobní údaje: e-mailová adresa

5.5. Testování výkonu a funkcí obsahu (testování A / B)

Tyto služby umožňují vlastníkovi sledovat a analyzovat reakce uživatele týkající se provozu webu nebo chování týkajícího se změn struktury, textu nebo jakékoli jiné součásti tohoto webu.

 

Google optimalizace

“Google Optimize” je služba umožňující testování A / B poskytovaná společností Google LLC nebo společností Google Ireland Limited, v závislosti na umístění, ze kterého je tento web zpřístupněný (dále jen „Google“). Google může používat osobní údaje ke kontextualizaci a personalizaci reklam vlastní reklamní sítě.

Zpracovávané osobní údaje: Tracker; údaje o používání.

Více informací o zásadách soukromí.

5.6. Zobrazení obsahu z externích platforem

Tento typ služby umožňuje prohlížení obsahu hostovaného na externích platformách, ze stránek tohoto webu a i komunikovat s externími platformami.

Tento typ služby může stále shromažďovat údaje o provozu na webu pro stránky, na kterých je služba nainstalována, i když ji uživatelé nepoužívají.


Google fonty

Google Fonts je služba vizualizace písma poskytovaná společností Google LLC nebo společností Google Ireland Limited, v závislosti na umístění, ze kterého je tento web zpřístupněný. Služba umožňuje tomuto webu začlenit obsah tohoto druhu na své stránky.

Zpracovávané osobní údaje: Údaje o používání; různé typy dat, které jsou uvedené v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Více informací o zásadách soukromí.

5.7. Interakce s externími sociálními sítěmi a platformami

Tento typ služeb umožňuje interakci se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami přímo z těchto webových stránek.

Interakce a informace získané touto aplikací vždy podléhají nastavení ochrany soukromí uživatele pro každou sociální síť.

Tento typ služby může stále shromažďovat data o provozu pro stránky, na kterých je služba nainstalována, i když je uživatel nepoužívá.

Doporučujeme odhlásit se z příslušných služeb, abyste se ujistili, že zpracovávané údaje na tomto webu nejsou zpětně propojeny s profilem uživatele.


Facebook like button a widgety (Facebook, Inc.)

Tlačítko Facebook Like a widgety jsou služby, které umožňují interakci se sociální sítí Facebooku poskytovanou společností Facebook, Inc.

Zpracovávané osobní údaje: Cookies a údaje o využití.

Více informací o zásadách soukromí.

5.8. Registrace a autentizace

Registrací nebo autentizací uživatelé umožňují této webové stránce, aby je identifikovala a poskytovala jim přístup k vyhrazeným službám.

V závislosti na tom, co je popsáno níže, mohou třetí strany poskytovat služby registrace a autentizace. V tomto případě bude mít tento web přístup k některým údajům uloženým těmito službami třetích stran za účelem registrace nebo identifikace.


Přímá registrace na tomto webu

Uživatel se zaregistruje vyplněním registračního formuláře a poskytnutím osobních údajů přímo na tomto webu.

Zpracovávané osobní údaje: adresa; město; PSČ; země; emailová adresa; jméno; příjmení; telefonní číslo; DIČ.


Ověření Facebooku (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Authentication je služba registrace a autentizace poskytovaná společností Facebook Ireland Ltd a je propojena se sociální síti Facebook.

Zpracovávané osobní údaje: různé typy dat, které jsou uvedené v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Více informací o zásadách soukromí.

 

Hodnotící web stránky

Uživatelé mohou podat recenzi pouze v případě, že souhlasí se zasláním e-mailu a osobních údajů hodnotící společnosti - společnosti Heureka. Mohou se rozhodnout v posledním kroku své objednávky.

Další informace o zásadách ochrany soukromí společnosti Heureka.

5.9. Remarketing a cílení na chování zákazníků

Tento typ služby umožňuje této webové stránce a jejím partnerům optimalizovat a zobrazovat reklamu na základě předchozího používání této webové stránky uživatelem.

Některé služby nabízejí možnost remarketingu používaním e-mailových adres.

Kromě jakékoli funkce odhlášení poskytované kteroukoli z níže uvedených služeb se uživatelé mohou odhlásit návštěvou opt-out.

Uživatelé se mohou také odhlásit z určitých reklamních funkcí prostřednictvím příslušných nastavení ve svém zařízení, jako je například nastavení reklamy v mobilním telefonu nebo obecně v nastavení reklam.


Criteo dynamický retargeting (Criteo SA)

Criteo Dynamic Retargeting je remarketingová služba  cílená na chování uživatelů, poskytovaná společností  Criteo SA. Služba propojuje činnost tohoto webu s Criteo advertising network.

Zpracovávané osobní údaje: Tracker; údaje o používání.

Více informací o zásadách soukromíJak se odhlásit.


Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Remarketing je remarketingová služba  cílená na chování uživatelů, poskytovaná společností Facebook Ireland Ltd. Služba propojuje činnost tohoto webu s reklamní sítí Facebook.

Zpracovávané osobní údaje: Tracker; údaje o používání.

Privacy PolicyOpt Out.


Publikum na Facebooku (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Custom Audience je remarketingová služba cílená na chování uživatelů, poskytovaná společností Facebook Ireland Ltd. Služba propojuje činnost tohoto webu s reklamní sítí Facebook. Uživatelé se mohou odhlásit z používání souborů cookie společností Facebook k personalizaci reklam na této stránce pro odhlášení.

Zpracovávané osobní údaje: Tracker; údaje o používání.

Více informací o zásadách soukromíJak se odhlásit.

5.10. Správa značek (Tag management)

Tento typ služby pomáhá vlastníkovi centralizovaným způsobem spravovat značky nebo skripty potřebné na tomto webu.

Výsledkem je tok dat uživatelů prostřednictvím těchto služeb, následně mohou být tato data uchována.

Správce značek Google

Google Tag Manager je služba správy značek poskytovaná společností Google LLC nebo společností Google Ireland Limited, v závislosti na umístění, ze kterého je tento web přístupný.

Zpracované osobní údaje: Údaje o používání.

Více informací o zásadách soukromí.

5.11. Optimalizace a distribuce provozu

Tento typ služby umožňuje této webové stránce distribuovat obsah pomocí serverů umístěných v různých zemích a optimalizovat jejich výkon.

Které osobní údaje jsou zpracovávány závisí na vlastnostech a způsobu implementace těchto služeb. Jejich funkcí je filtrování komunikace mezi touto webovou stránkou a prohlížečem uživatele.

Vzhledem k rozšířené distribuci tohoto systému je obtížné určit umístění, do kterého se obsah přenáší. Obsah může obsahovat osobní údaje uživatele.


Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare je služba optimalizace a distribuce provozu poskytovaná společností Cloudflare Inc.

Integrace Cloudflare filtruje veškerý provoz přes tento web, tj. komunikaci mezi tímto webem a prohlížečem uživatele, a zároveň umožňuje shromažďování analytických dat z tohoto webu.

Zpracovávané osobní údaje: Tracker; různé typy dat, které jsou uvedené v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Více informací o zásadách soukromí.

5.12. Dodávací společnosti

Osobní údaje uživatelů jsou také nutné zasílat do doručovacích společností, které se postarají o doručení objednávky uživatelům. Uživatelé mohou rozhodnout, která doručovatelská společnost dodá jejich nákup.

 

Seznam doručovacích společností:

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.
Modletice 135
IČ: 61329266
225 373 373,
info@dpd.cz
https://www.dpd.com/cz/cs/

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4,'
225 99 Praha 1
954 301 111
www.ceskaposta.cz

Zásilkovna s.r.o.
Českomoravská 2408/1a
190 00 Praha 9
+420 216 216 516
info@zasilkovna.cz
https://www.zasilkovna.cz/

5.13. Zprostředkovatelé plateb

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Platba Twisto

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

6. Práva uživatelů

Uživatelé mohou uplatňovat určitá práva týkající se dat zpracovávaných vlastníkem. Uživatelé, kteří mají nárok na širší normy ochrany, mohou uplatňovat některá z níže uvedených práv. Ve všech ostatních případech mohou uživatelé požádat vlastníka, aby zjistil, která práva se na ně vztahují. Uživatelé mají zejména právo provádět následující:

 • Uživatelé mají právo odvolat souhlas, pokud dříve dali svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

 • Uživatelé mají právo vznést námitky proti zpracování jejich údajů, pokud se zpracování provádí na jiném právním základě než je souhlas. Další podrobnosti jsou uvedeny v následující části.

 • Uživatel má právo zjistit, zda data zpracovává vlastník, získávat informace o některých aspektech zpracování a získávat kopii zpracovávaných dat.

 • Uživatelé mají právo ověřit přesnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.

 • Uživatel má za určitých okolností právo omezit zpracování svých dat. V tomto případě vlastník nebude zpracovávat své údaje za jiným účelem.

 • Uživatel má za určitých okolností právo být zapomenut tak, že vyplní příslušný formulář nebo kontaktuje vlastníka.

 • Uživatelé mají právo přijímat své údaje v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a pokud je to technicky možné, nechat je předat jinému kontrolorovi bez překážek. Toto ustanovení je použitelné za předpokladu, že data jsou zpracovávána automatizovaně a že zpracování je založeno na souhlasu uživatele na základě smlouvy, kterou je uživatel součástí nebo na základě předsmluvních závazků.

 • Uživatel má právo podat stížnost nebo žalobu u příslušného orgánu pro ochranu údajů.

6.1. Podrobnosti o oprávnění k podání námitek ke zpracování

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci svěřené vlastníkovi nebo za účelem oprávněných zájmů vlastněné vlastníkem, mohou uživatelé k takovému zpracování vznést námitky tím, že poskytnou důvod týkající se jejich konkrétní situace a zdůvodní námitku.

Uživatelé však musí vědět, že pokud budou jejich osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, mohou k tomuto zpracování kdykoliv podat námitky, aniž by poskytly jakékoliv odůvodnění. Chcete-li zjistit, zda vlastník zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, mohou se uživatelé obrátit na příslušné oddíly tohoto dokumentu.

6.2.  Jak uplatnit tato práva

Jakékoliv žádosti o uplatnění uživatelských práv mohou být směřovány na vlastníka prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Tyto žádosti mohou být uplatněny bezplatně a majitel by je měl co nejdříve a vždy do jednoho měsíce vyřídit.

6.3. Použitelnost širších standardů ochrany

Zatímco většina ustanovení tohoto dokumentu se týká všech uživatelů, některá ustanovení se výslovně vztahují pouze tehdy, pokud zpracování osobních údajů podléhá širším normám ochrany. Takové širší normy ochrany se použijí, pokud zpracování: - je prováděna vlastníkem se sídlem v rámci EU; - se týká osobních údajů uživatelů, kteří jsou v EU a která souvisí s nabízením placeného nebo neplaceného zboží nebo služeb takovým uživatelům; - se týká osobních údajů uživatelů, kteří jsou v EU, a umožňuje vlastníkovi sledovat chování uživatelů v EU.

6.4. Smazání účtu a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že si kupující přeje vymazat svůj uživatelský účet a veškerá osobní data s ním spojená, nechť se obrátí na Správce, a to na privacy@europosters.eu.

7. Legální informace

Toto prohlášení o ochraně soukromí bylo vypracováno na základě ustanovení více právních předpisů, včetně čl. 13/14 nařízení (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation - Obecné nařízení o ochraně údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze tohoto e-shopu, není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak.

Poslední aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů byla provedena 23.10.2023.Posters.czTvořím svůj svět

S Posters.cz jsme na trhu již od roku 1999 a postupně jsme se stali jedním z největších prodejců plakátů, obrazů a licencovaných merchandise dárků v Česku i v celé Evropě. Máme skladem ohromnou nabídku filmových, herních či sportovních plakátů všech velikostí i plný sklad originálních dárků pro zaryté fanoušky Star Wars, Harryho Pottera, komiksů či celé rodiny Warner Bros. Hrnky, figurky, puzzle i oblečení jsou totiž tím nejlepším dárkem pro všechny bez rozdílu věku či zájmů. Jestli jsi ale fanda spíš interiérového designu, tak i pak jsi tu správně! Máme vlastní tiskárny a tak fototapety, ilustrace, fotografie či umělecké reprodukce tiskneme jak na běžícím páse a dennodenně posíláme do více než 25 zemí.


© 1999–2024 Europosters, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Top