We noticed you are coming from US. Would you like to continue shopping on Abposters.com?
OBJEVTE nejvýhodnější AKCE pro tento týden: VÝPRODEJ - SLEVY AŽ 70 % ×

Všeobecné soutěžní podmínky

Všeobecné soutěžní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1 Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované Organizátorem.

1.2 Vztahy mezi Organizátorem a Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami, nestanoví-li jinak konkrétní podmínky dané Soutěže.

 

II. Definice použitých pojmů

2.1 Soutěž organizuje společnost Europosters, s. r. o., se sídlem Hlavní 4, Štěchovice 252 07, IČ: 28194551, (dále jen „Posters.cz“ nebo „Organizátor“).

2.2 Soutěžícím je osoba, která se zapojila do Soutěže. Soutěžící zapojením do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

2.3 Výhercem Soutěže je Uživatel či Uživatelé, který/ří splnil/i podmínky dané určité Soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.

2.4 Vyhlášení soutěže je oznámení o výsledku Soutěže uveřejněné Organizátorem dle pravidla konkrétní Soutěže a řídí se podle těchto Soutěžních podmínek.

2.5 Za Začátek Soutěže je považován den, který je uvedený a specifikovaný při Vyhlášení soutěže jako datum začátku soutěže.

2.6 Za Konec Soutěže je považován den, který je uvedený a specifikovaný jako datum ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

2.7 Výhra je věc označená jako Výhra v konkrétní Soutěži.

 

III. Obecná pravidla

3.1 Soutěží pořádaných Organizátorem se mohou účastnit všichni Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Organizátora a jejich rodinných příslušníků.

3.2 Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba, která je starší 18 let, nebo osoba starší min. 10 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.

3.3 Soutěžící účastí v Soutěži souhlasí se Soutěžními podmínkami v plném rozsahu. Soutěže se účastnit nemohou osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

3.4 Soutěžící se do Soutěže může zapojit splněním podmínek určité vyhlášené Soutěže a tím se stává aktivním Soutěžícím.

3.5 Výhra je u jednotlivých soutěží předávána Organizátorem nejpozději do 60 dnů od určení Výherce, a to buď osobním převzetím, elektronickou poštou (e-mailem), nebo poštou na kontaktní adresu, kterou uvede Výherce při komunikaci o sdělení Výhry Organizátorem. Tím je splněna povinnost předání Výhry Výherci.

3.6 Výhra účastníka Soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně Organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch Organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o Výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení Výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka Soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

3.7 Na Výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani požadovat jiné plnění.

3.8 Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

 

IV. Práva a povinnosti soutěžícího

4.1 Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

4.2 Výherce je povinen zaslat Organizátorovi úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.

4.3 Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Organizátora do 7 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

4.4 Způsob informování Vítěze o Výhře ze strany Organizátora bude dle pravidla konkrétní Soutěže.

4.5 V případě, že výherce nebude na výzvu reagovat do 7 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo na stanovení náhradního Výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního Výherce, který na výzvu nereagoval.

4.6 Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Organizátorovi, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

 

V. Práva a povinnosti Organizátora

5.1 Organizátor má povinnost informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 14 pracovních dnů od ukončení Soutěže, a to telefonicky a / nebo prostřednictvím e-mailu, či jinak dle pravidel konkrétní Soutěže.

5.2 Organizátor splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to buď osobním předáním Výherci v sídle Organizátora nebo odesláním na poštovní adresu uvedenou Výhercem nebo odesláním elektronickou poštou e-mailem, na emailovou adresu Výherce, kterou uvedl v rámci soutěže.

5.3 Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

5.4 Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž změnit, pozastavit či ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným a / nebo neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. Pokud nastane takováto situace, nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 

VI. Osobní údaje

6.1 Účastník soutěže dává svojí účastí souhlas organizátorovi Soutěže se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetových stránkách, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje společnosti Europosters, s. r. o. souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor Soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník Soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti. V takovém případě však ztrácí nárok na Výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.

6.2 Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích, i reklamních sdělení Organizátora a třetích osob s Organizátorem spolupracujících.

 

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnou legislativou, zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel svou účastí v soutěži potvrzuje, že byl s těmito podmínkami prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

7.2 Pořadatel má právo na případnou změnu a / nebo doplnění těchto Soutěžních podmínek a v takovémto případě oznámí Organizátor změny upozorněním na svých webových stránkách.

7.3 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny doby jejího trvání, či Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na svých internetových stránkách.

7.4 Soutěž organizuje společnost Europosters, s. r. o. z vlastní iniciativy.

7.5 Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1.1.2016.

 

Pravidla výtvarné soutěže Co mám nejraději na podzimu


I. Úvodní ustanovení

1.1 Předmětem těchto soutěžních podmínek je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude
probíhat výtvarná soutěž ,,Co mám nejraději na podzimu“ (dále jen ,,výtvarná soutěž“ nebo ,,soutěž“)
provozovaná Organizátorem.
1.2 Vztahy mezi Organizátorem a Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami.


II. Definice použitých pojmů


2.1 Soutěž organizuje společnost Europosters, s. r. o., se sídlem Hlavní 4, Štěchovice 252 07, IČ:
28194551, (dále jen „Posters.cz“ nebo „Organizátor“). Výtvarná soutěž se pořádá v období od 23.září
2016 do 21.prosince 2016.
2.2 Téma soutěže je individuální zobrazení toho, co má soutěžící nejraději na podzimu. Nesmí se
jednat o zobrazení děl, k němuž se váží autorská práva. Použitá může být libovolná výtvarná technika.
2.3 Soutěžícím je osoba, která se zapojila do Soutěže. Soutěžící zapojením do Soutěže souhlasí s
pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
2.4 Výhercem soutěže jsou Uživatelé, který/ří splnil/i podmínky této soutěže.
2.5 Vyhlášení soutěže je oznámení o výsledku soutěže uveřejněné Organizátorem a řídí se podle těchto
Soutěžních podmínek.
2.6 Za Začátek soutěže je považováno 23.září 2016.
2.7 Za Konec soutěže je považován 21.prosinec 2016.
2.8 Autoři vítězných obrázků dostanou hodnotné ceny v podobě dárkového poukazu na nákup v e-shopu Posters.cz, zdravého mlsání od společnosti Le Zentaine, výtvarných potřeb od společnosti
Stabilo a mnoho dalších zajímavých cen.


III. Obecná pravidla


3.1 Soutěží pořádaných Organizátorem se mohou účastnit všichni Uživatelé, kteří souhlasí s těmito
Soutěžními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Organizátora a jejich rodinných
příslušníků.
3.2 Soutěžícím může být každá jednotlivec, který spadá do následujících dvou soutěžních kategorií:
- 6 – 12 let a
- 13 – 20 let.
Za účastníky mladší 18 let v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.
3.3 Soutěžící musí svůj obrázek zaslat do 21. prosince 2016 na adresu Europosters, s. r. o.,
Černokostelecká 24, Praha 10 – Strašnice, 100 00. Výtvarná práce musí být zaslána na kreslicí čtvrtce
ve velikosti minimálně A4 a maximálně A3. Soutěžící hradí náklady spojené se zasláním výtvarné
práce na výše uvedenou adresu.
3.4 Na zadní straně čtvrtky musí být napsáno, co dílo vyobrazuje a následující údaje: jméno a příjmení
(soutěžícího + případně zákonného zástupce), věk, kontakt (telefonní číslo /soutěžícího, či zákonného
zástupce / nebo e-mail), případně jméno školy. Tyto údaje jsou nutné pro zařazení do příslušné
kategorie a pro kontaktování výherce. Na obálku uveďte heslo ,,Výtvarná soutěž“
3.5 Soutěžící se do Soutěže může zapojit splněním podmínek určené touto soutěží a tím se stává
aktivním Soutěžícím.
3.6 Výhra je u jednotlivých soutěží předávána Organizátorem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce,
a to buď osobním převzetím, elektronickou poštou (e-mailem), nebo poštou na kontaktní adresu,
kterou uvede Výherce při komunikaci o sdělení Výhry Organizátorem. Tím je splněna povinnost
předání Výhry Výherci.
3.7 Výhra účastníka Soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně Organizátora nebude
možno doručit, propadá ve prospěch Organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození,
zničení, či nedoručení oznámení o Výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení Výhry
samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka Soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických
komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.
3.8 Na Výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani požadovat jiné plnění.
3.9 Výhru nelze vymáhat soudní cestou.


IV. Práva a povinnosti soutěžícího


4.1 Soutěžící prohlašuje, že se účastní soutěže dobrovolně.
4.2 Výherce je povinen zaslat Organizátorovi úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro
získání a zaslání/předání výhry.
4.3 Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Organizátora do 30 pracovních
dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.
4.4 V případě, že výherce nebude na výzvu reagovat do 30 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch
Organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo na stanovení náhradního Výherce, který se tímto dostává
na výherní pořadí původního Výherce, který na výzvu nereagoval.
4.5 Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů
České republiky a svým jednáním nezpůsobil Organizátorovi, obchodním partnerům případně dalším
Soutěžícím jakoukoli újmu.


V. Práva a povinnosti Organizátora


5.1 Zaslané obrázky vyhodnotí pořadatel v průběhu ledna 2017 a zkontaktuje výherce e-mailem, nebo
telefonem uvedeným na druhé straně výtvarné práce. V obou věkových kategoriích se vyhodnocují
první tři místa.
5.2 Organizátor splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to buď osobním
předáním Výherci na adrese uvedené pro zasílání prací (t.j, na praze 10) nebo odesláním na poštovní
adresu uvedenou Výhercem.
5.3 Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které může výhra Výherci způsobit,
případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
5.4 Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž změnit, pozastavit či ukončit bez udání důvodů, a to v
případě, pokud dojde k závažným a / nebo neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných
vyšší mocí. Pokud nastane takováto situace, nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či
vypořádání.


VI. Osobní údaje


6.1 Účastník soutěže dává svojí účastí souhlas organizátorovi Soutěže se zpracováním jeho osobních
údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
v platném znění. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky
soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce
třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně
požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě
porušení svých práv, může požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor
soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník
soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv
odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše
uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti.
V takovém případě však ztrácí nárok na Výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.


VII. Závěrečná ustanovení


7.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnou legislativou, zákony a dalšími
právními předpisy České republiky. Uživatel svou účastí v soutěži potvrzuje, že byl s těmito
podmínkami prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
7.2 Pořadatel má právo na případnou změnu a / nebo doplnění těchto Soutěžních podmínek a v
takovémto případě oznámí Organizátor změny upozorněním na svých webových stránkách.
7.3 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny
doby jejího trvání, či Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění
na svých internetových stránkách.
7.4 Soutěž organizuje společnost Europosters, s. r. o. z vlastní iniciativy.
7.5 Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1.9.2016.

 

V případě dotazů nás kontaktujte na aneta.hejnova@posters.cz.Decorate your life!

S Posters.cz jsme na českém trhu od roku 1999 a postupně jsme se stali jedni z největších prodejců plakátů, fototapet, obrazů, obrazových reprodukcí a merchandise předmětů. Rok co rok se rozrůstáme a snažíme se přizpůsobit naši nabídku vašim preferencím. U nás si můžete nechat vytisknout vlastní plakát, zarámovat fotografie a nebo se na našem blogu obohatit o spoustu informací ze světa filmů, seriálů a inspirovat se v oblasti bytového designu.
Vydejte se na cestu našimi stránkami a najděte přesně to, co vašemu domovu chybí.

 

© 1999 – 2019 Europosters, s. r. o.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací Souhlasím ×